Αποτελέσματα έργου AUTISM_PCP

Μια Ολιστική Προσέγγιση στον Προσωποκεντρικο Σχεδιασμό Ζωής (ΠΣΖ) για Άτομα με Αυτισμό

Πρόσβαση στις άλλες γλώσσες του έργου επισκεφτείτε / To access all other language versions visit:

Η παρούσα έκδοση αποτυπώνει τα αποτελέσματα των συζητήσεων και διερευνητικών δραστηριοτήτων των εταίρων του έργου Erasmus+  ‘AUTISM_PCP’ το οποίο αποδώσαμε στα ελληνικά ως «Μια ολιστική προσέγγιση προσωποκεντρικού σχεδιασμού για άτομα με αυτισμό | AUTISM_PCP».

H έκδοση αποτελεί μια ανοικτή πηγή, προσβάσιμη από όλες και όλους όσοι ενδιαφέρονται να την αξιοποιήσουν στην καθημερινή τους πρακτική ως επαγγελματίες της εκπαίδευσης, της παροχής φροντίδας και εν γένει του ρόλου τους εντός του κύκλου υποστήριξης του ατόμου με ΔΑΦ, ζητώντας την επιείκειά τους αναφορικά με τους τυχόν περιορισμούς τους οποίους διαπιστώνουν. Οι πληροφορίες που παρέχουμε δεν είναι εξαντλητικές και οπωσδήποτε χρήζουν αναθεώρησης και εμπλουτισμού.

— Συγκεντρωτική έκδοση —

Συγκεντρωτική έκδοση στα Ελληνικά: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zHLXsMk_X9imB6AIlMJgCsolkRvuePTr

Παράρτημα καταγραφής αλλαγών: https://docs.google.com/document/d/1vb2YQRnqoJkXXXyhXOVizu2pWYNm0whS/edit?usp=sharing&ouid=114605822606846916506&rtpof=true&sd=true

— Σχεδιασμός Μεταβάσεων —

Έγγραφο καταγραφής χαρακτηριστικών και κύριων συμπεριφορών του ατόμου

Αρχείο αξιολόγησης ρίσκου

Ερωτηματολόγιο “Σχετικά με Εμένα” (αξιολόγηση αυτο-εικόνας)

Σχεδιασμός Μετάβασης

— Εργαλεία Σχεδιασμού Ζωής —

Στέγαση / Κατοικία

Οικονομικά

Ελεύθερος χρόνος

Υγεία

Εργασία

Εκπαίδευση

Σχέσεις

Μετακίνηση

Ασφάλεια

Η παρούσα έκδοση με τίτλο “Κατευθυντήριες γραμμές για διευκολυντές προσωποκεντρικού σχεδιασμού για άτομα με αυτισμό” είναι προϊόν του έργου με τίτλο “Μια ολιστική προσέγγιση του προσωποκεντρικού σχεδιασμού για άτομα με αυτισμό” (AUTISM_PCP).
Στόχος του έργου είναι να συγκεντρώσει τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία για τα άτομα ΔΑΦ καθώς και για τα άτομα του υποστηρικτικού περιβάλλοντος τους, ώστε να εφαρμόσουν τον προσωποκεντρικό σχεδιασμό της ζωής και μεταβάσεων. Οι μεταβάσεις, ανεξάρτητα από το είδος και τη διάρκειά τους, αποτελούν συχνά μια σημαντική πρόκληση στη ζωή των ατόμων με ΔΑΦ και των οικογενειών τους, με αποτέλεσμα να παράγονται υψηλά επίπεδα στρες και άγχους.


Στο κείμενο, χρησιμοποιούμε τους όρους άτομα με αυτισμό ή άτομα με ΔΑΦ εναλλακτικά. Η επιλογή των όρων έγινε με τρόπο που να διασφαλίζει την συνέπεια και συνοχή στα πλαίσια του κειμένου και για να διευκολύνει τον αναγνώστη στην κατανόηση του πλαισίου μέσα από δόκιμους όρους της τρέχουσας έρευνας και πρακτικής στη ΔΑΦ.

— Συγκεντρωτική έκδοση —

Συγκεντρωτική έκδοση στα Ελληνικά: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zHLXsMk_X9imB6AIlMJgCsolkRvuePTr

Παράρτημα καταγραφής αλλαγών: https://docs.google.com/document/d/1scNGw0KGvNF_u7Z95gbLopYfGWc0YTGF/edit?usp=sharing&ouid=114605822606846916506&rtpof=true&sd=true

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα αποτελείται από 5 κεφάλαια, που έχουν δημιουργηθεί από όλους τους εταίρους και βασίζεται στην έρευνα και το υλικό που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια του έργου, καθώς επίσης αποσκοπεί στον να δώσει επεξηγήσεις ή να συμπληρώσει γνωστικά κενά που δεν άπτονταν της στοχοθεσίας των άλλων δύο εκδόσεων.

Οι μαγνητοσκοπημένες επιμορφωτικές συνεδρίες στα ελληνικά είναι διαθέσιμες στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.youtube.com/watch?v=S27mg7xZPhs&list=PLN-NROyKYR8eHiTbFXgBEdeZv1_bso__W

— Συγκεντρωτική έκδοση —

Συγκεντρωτική έκδοση στα Ελληνικά: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1zHLXsMk_X9imB6AIlMJgCsolkRvuePTr

Παράρτημα καταγραφής αλλαγών: https://docs.google.com/document/d/1fKRN8e1nQ-4b4wMtFpTUjiIcgNiPflPA/edit?usp=sharing&ouid=114605822606846916506&rtpof=true&sd=true

— Επιμέρους παρουσιάσεις —

Κεφάλαιο 1 – Εισαγωγή στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό

Ενότητα 1 – Βασικές οδηγίες για τον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό

Μ1. Εισαγωγή στον Προσωποκεντρικό Σχεδιασμό – ιστορία & αξίες

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Καινοτομία ή παράδοση / Γιατί χρησιμοποιούμε την προσωποκεντρική προσέγγιση;

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Ενότητα 2 – Κοινωνικές διαστάσεις του Προσωποκεντρικού σχεδιασμού

Μ1. Οργανωτικές αλλαγές για την υποστήριξης της Κοινωνικής Ενσωμάτωσης

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Ενισχύοντας τις ευκαιρίες στη ζωή

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ3. Ανάλυση πολιτισμικών / ιστορικών εμποδίων στη διαδικασία Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ4. Αντιμετωπίζοντας και ενεργοποιώντας την ανάληψη ρίσκου

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Κεφάλαιο 2 – Εισαγωγή στον αυτισμό

Ενότητα 1 – Εμπόδια στη διαδικασία Προσωποκεντρικού σχεδιασμού που σχετίζονται με τον αυτισμό

Μ1. Τι είναι ο αυτισμός;

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Επικοινωνία

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ3. Φαντασία και ευέλικτη σκέψη

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ4. Κοινωνική Αντίληψη

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ5. Αισθητηριακά ζητήματα

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ6. Αγχογόνα γεγονότα ή καταστάσεις

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ7. Τελετουργικά και εμμονές

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ8. Κατανόηση και υποστήριξη της αντίστασης στις αλλαγές

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Ενότητα 2 – Υποβοηθητικά συστήματα και διαδικασίες

Μ1. Ψυχολογική και παιδαγωγική υποστήριξη

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Κεφάλαιο 3 – Η διαδικασία του Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού PCP

Ενότητα 1 – Ρόλοι και Υποχρεώσεις (των εμπλεκομένων στην διαδικασία Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού – PCP)

Μ1. Ο ρόλος του συντονιστή στην διαδικασία  PCP – Χαρακτηριστικά του διευκολυντή/συντονιστή

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Ρόλοι του κύκλου υποστήριξης

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Ενότητα 2 – Θετικές Προσεγγίσεις και Μεθοδολογία

Μ1. Αξιολόγηση

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Προετοιμασία για το εργαλείο «Σχετικά με Εμένα»

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ3. Προγραμματίζοντας μια Συνάντηση Χαρτογράφησης/ Διαδρομής

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Κεφάλαιο 4 – Εφαρμογή της μεθοδολογίας της προσωποκεντρικής προσέγγισης

Ενότητα 1 – Μεταβάσεις

Μ1. Σχεδιασμός Μεταβάσεων

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Μεταβάσεις και “κανονικότητα”

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ3. Συνύπαρξη στην κοινότητα –Αυτοδιάθεση (Self-determination)

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ4. Προχωρώντας μπροστά – Αξιολόγηση και ανασκόπηση

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Ενότητα 2 – Εργαλεία και άλλες πηγές

Κεφάλαιο 5 – Τα αποτελέσματα του έργου, αξιολόγηση κ.α.

Ενότητα 1 – Τα αποτελέσματα του έργου AUTISM_PCP

Μ1. Προσωποκεντρικό Σύστημα για τον Αυτισμό (ΙΟ1) – Εργαλεία: Αξιολόγηση, Σχετικά με εμένα, Μεταβάσεις

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ2. Εργαλεία Σχεδιασμού Ζωής

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Μ3. Κατευθυντήριες Προσωποκεντρικού Σχεδιασμού για Συντονστές/Διευκολυντές

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Ενότητα 2 – Αξιολόγησης και Συζήτηση πάνω στην επιμόρφωση

Μ1. Μοντέλο ΑξιολόγησηςΕρωτηματολόγιο (google form)
Μ2. Δραστηριότητες αναστοχασμού

Παρουσίαση (ppt)

Σημειώσεις για εκπαιδευτές

Υλικό έρευνας Π1

Επιστημονικό άρθρο με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας πεδίου του Π1: Environmental Barriers and Facilitators to Participation of People with Autism Spectrum Disorders: stakeholders’ perspective (σύνδεσμος), Δημοσιεύθηκε στις 8 Σεπτεμβρίου 2019 στο Journal for ReAttach Therapy and Developmental Diversities και έχει περάσει από peer-review


Υλικό Έρευνας Π2

Επιστημονικό άρθρο με βάση τα αποτελέσματα της βιβλιογραφικής έρευνας του Π2: Parental Perspectives on Support Needs and Availability of Autism Services in South and South-Eastern Europe (σύνδεσμος), Δημοσιεύθηκε στις 9 Ιουλίου 2021 στο Advances in Autism, Emerald Publishing και έχει περάσει από peer-review


Υλικό Έρευνας Π3


Διαχείριση έργου


Εκθέσεις υλοποίησης


Παρουσιάσεις συνεδρίου – Ελλάδα

Συνέδριο των εταίρων από Βόρεια Μακεδονία: https://www.youtube.com/watch?v=J-2xPjawDcA&t=416s