Πρόγραμμα EDPR

European Digital Professions Roadmap

Ευρωπαϊκός Χάρτης Ψηφιακών Επαγγελμάτων

Οι κύριοι και συγκεκριμένοι στόχοι του προγράμματος EDPR είναι σε ευθυγράμμιση με τις προτεραιότητες σχετικά με την ενημέρωση των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών για την δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων ΤΠΕ, και επαγγελματικές ικανότητες εκπαίδευσης μελλοντικών επαγγελματιών στο τομέα των ΤΠΕ, ενδυναμώνοντας τους ενήλικες εκπαιδευόμενους, τους πολίτες (ενήλικες που είχαν περιορισμένες ευκαιρίες εκπαίδευσης και μάθησης στη ζωή τους) πρόθυμες/ους να “ανακυκλώσουν” τις επαγγελματικές τους εμπειρίες και γνώσεις καθώς και νεότερες/ους εκπαιδευόμενες/ους να  αποκτήσουν κίνητρα  για να ασχοληθούν με επαγγέλματα σχετικά των ΤΠΕ τόσο σε αρχικό όσο και σε προχωρημένο στάδιο.

Οι κυριότεροι στόχοι του προγράμματος είναι:

– Επαγγελματική καθοδήγηση μέσω της χρήσης εργαλείων ΤΠΕ.
– Παροχή κινήτρων για εργασία στον τομέα της πληροφορικής σε αρχικό και προχωρημένο στάδιο.
– Διάχυση νέων καινοτόμων εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανταλλαγής και καθοδήγησης.
– Προώθηση των νέων τεχνολογικών τάσεων και ενσωμάτωσή τους στα ανοικτά μαθησιακά και εκπαιδευτικά μονοπάτια.
– Ανάπτυξη νέων και καινοτόμων Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων για τη δημιουργία πολύτιμων ευκαιριών για την ένταξη στην αγορά εργασίας τόσο στο παρόν όσο και στο μέλλον.
– Βελτίωση και επέκταση της παροχής εκπαιδευτικών ευκαιριών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένων στις ανάγκες των ενήλικων εκπαιδευομένων.
– Δημιουργία ενός κοινού πλαισίου βασισμένου στη διαφάνεια και την αναγνώριση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων, ένα κοινό διδακτικό σχεδιασμό του  Αναλυτικού Προγράμματος των Ψηφιακών Επαγγελμάτων μεταβιβάσιμο σε προγράμματα τριτοβάθμιας, επαγγελματικής εκπαίδευσης και φορέων εκπαίδευσης ενηλίκων.
– Ανάπτυξη υψηλών ψηφιακών ικανοτήτων και δεξιοτήτων.
– Να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και σταθεροποίηση της ψηφιακής εποχής μέσω των αποτελεσμάτων του προγράμματός μας.

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: European Digital Professions Roadmap

Αριθμός προγράμματος: 2018-1CZ01-KA204-048174

Διάρκεια: 01/09/2018 – 31/08/2020

Εταίροι:

Αποτελέσματα προγράμματος

  • European Digital Professions Benchmarking
  • Syllabus Digital Professions Framework
  • European Open Classroom
  • Knowledge Exchange Program
  • Mentorship Program
  • Open Tech Trends

Τα αποτελέσματα του προγράμματος θα ειναι διαθέσιμα και στα ελληνικά (με εξαίρεση τα 2 πρώτα αποτελέσματα που θα διατίθενται μόνο στα αγγλικά)