Επιμόρφωση Προσωπικού & Εθελοντών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

Επιμόρφωση Προσωπικού & Εθελοντών στην Εκπαίδευση Ενηλίκων


Επιστροφή στα προγράμματα

Το έργο “Δια Βίου Μάθηση” αφορά την επιμόρφωση του προσωπικού και των μελών της “ΚΥΚΛΗΣΙΣ” με τη συμμετοχή τους σε δομημένες δράσεις κατάρτισης που παρέχουν θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις (workshops) στην κατεύθυνση της εκπαιδευτικής-πολιτιστικής ανάπτυξης και της διεθνοποίησης του οργανισμού μας. Ένας στόχος, λοιπόν, είναι μέσω της διαρκούς επιμόρφωσης, της ανατροφοδότησης και της αυτοβελτίωσης των ανθρώπων που στελεχώνουν το φορέα μας να βελτιώσουμε τόσο τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του οργανισμού μας όσο και τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τις ομάδες-στόχους του φορέα. Δεύτερος, είναι η ενίσχυση της ευρωπαϊκής/διεθνούς διάστασης του φορέα και η δικτύωσή του, μέσω της επαφής με ανθρώπους και οργανισμούς που κινούνται στο ίδιο με μας πλαίσιο, στο διεθνές περιβάλλον.

Στον τομέα των δεξιοτήτων του προσωπικού του φορέα μας οι ανάγκες που θέλει να καλύψει το συγκεκριμένο σχέδιο είναι οι εξής:
– Ενδυνάμωση της ικανότητας επικοινωνίας με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων
– Ενδυνάμωση της ικανότητας συνεργασίας
– Απόκτηση/ενδυνάμωση βασικών δεξιοτήτων που πρέπει να έχει ένας εκπαιδευτής/σύμβουλος ώστε να δημιουργεί και να ηγείται δυναμικών και παραγωγικών εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (βελτίωση στην επικοινωνία εκπαιδευτή-καταρτιζόμενου, κατανόηση των αξιών, των πιστεύω και των δυνατοτήτων του ίδιου του εκπαιδευτή σε σχέση με το ρόλο του, ενδυνάμωση της αυτοπεποίθησης κ.λπ.)
– Εκμάθηση μεθοδολογίας ανάλυσης της προσωπικότητας
– Ενδυνάμωση της ικανότητας επικοινωνίας με διαφορετικούς τύπους ανθρώπων
– Ενδυνάμωση της ικανότητας συνεργασίας
– Απόκτηση ηγετικού προφίλ και ικανότητας δημιουργίας αποδοτικών ομάδων
– Αντιμετώπιση/αποφυγή του στρες στην εκπαιδευτική διαδικασία, στον εργασιακό χώρο, στην ομάδα
– Εμβάθυνση στην κατανόηση των διάφορων τύπων νοημοσύνης
– Ικανότητα δημιουργίας δικτύων στην εκπαίδευση και την κοινωνία των πολιτών
– Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στη διαπολιτισμική εκπαίδευση, σε παγκόσμιο περιβάλλον και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, καθώς και τρόπους διάδοσης και προώθησης του ιδανικού της πολυπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση και γενικά στην κοινωνία.
– Βελτίωση της ευαισθησίας και της κατανόησης σε θέματα πολιτισμικών ιδιαιτεροτήτων και της συναίσθησης
– Απόκτηση γνώσεων σχετικά με διάφορες έρευνες και μεθοδολογίες που διεξάγονται και χρησιμοποιούνται παγκόσμια στην εκπαίδευση
– Βελτίωση της αγγλικής γλώσσας
– Απόκτηση/βελτίωση εμπειρίας συνεργασιών σε διεθνές επίπεδο

Υπάρχουν τέλος, ανάγκες που αφορούν στην εκμάθηση νέων μεθόδων και εργαλείων διδασκαλίας καθώς και στην οργάνωση της διδασκαλίας και της μάθησης σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Αναλυτικά:
– Εργαλεία/μέθοδοι κατανόησης των πραγματικών αναγκών, δυνατοτήτων, ικανοτήτων, ταλέντων των εκπαιδευομένων/ωφελουμένων
– Εργαλεία/μέθοδοι ενδυνάμωσης των ικανοτήτων-ταλέντων των εκπαιδευομένων/ωφελουμένων
– Εργαλεία/μέθοδοι περαιτέρω κατανόησης του πώς η εκπαίδευση/κατάρτιση σχετίζεται με την απασχολησιμότητα και τις ανάγκες των εργοδοτών στο σύγχρονο περιβάλλον
– Εργαλεία αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας, προγραμμάτων, ομάδων, δράσεων, δραστηριοτήτων που έχουν σχέση τόσο με την εκπαίδευση όσο και με την κοινωνία των πολιτών
Η κάλυψη των αναγκών αυτών σχετίζεται άμεσα με το επαγγελματικό σχέδιο ανάπτυξης και την επαγγελματική προοπτική του φορέα μας όσον αφορά
– πρώτον το κομμάτι της εκπαίδευσης με τη διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών-πολιτιστικών εργαστηρίων, τη συμμετοχή και διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινωνίας των πολιτών, τη δημιουργία εθελοντικών ομάδων, και την υλοποίηση εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών προγραμμάτων που αφορούν την διαπολιτισμική εκπαίδευση, τους ανέργους, τους ρομά, τους μετανάστες, όλους όσους εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία, τις επιχειρήσεις
– τη δικτύωση σε εθνικό και διεθνές επίπεδο με στόχο τις συνεργασίες, τη συμμετοχή σε ευρωπαϊκά προγράμματα αλλά και την ανταλλαγή γνώσης και πληροφοριών
Επιπλέον, το σχέδιο αυτό συνάδει και ανταποκρίνεται στο προφίλ και το όραμα της ΚΥΚΛΗΣΙΣ για διαρκή κινητικότητα «πέτρα που κυλάει ποτέ δε χορταριάζει», δια βίου μάθηση και διεθνή συνεργασία με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ανθρώπων και των κοινωνιών μέσω της γνώσης και της διάδρασης.

Πραγματοποιήθηκαν 4 επιμορφωτικά γεγονότα στα οποία συμμετείχαν συνολικά 8 μέλη του προσωπικού και εθελοντές της “ΚΥΚΛΗΣΙΣ”.

—-

Στοιχεία προγράμματος

Τίτλος: Δια Βίου Μάθηση

Αριθμός προγράμματος: 2015-1-EL01-KA104-013869

Διάρκεια: 15/10/2015 – 14/10/2017

Website

https://diavioumathisi.cyclisis.gr/

Στη σελίδα θα βρείτε τις εντυπώσεις των συμμετεχουσών/όντων καθώς και υλικό σχετικά με τα προγράμματα επιμόρφωσης που πραγματοποιήθηκαν

Υλικό προώθησης

Παρουσίαση Προγράμματος

Τρίπτυχο Προγράμματος


Δημοσιεύτηκε

σε

,

από

Ετικέτες: