Volunteers in Movement

Volunteers in Movement logo 1

Σκοπός τους προγράμματος «Εθελοντές σε Κίνηση»  (Volunteers in Movement) είναι η υποστήριξη συνεργασιών με περιφερειακούς ή τοπικούς δημόσιους φορείς ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς,ενεργούς στον τομέα της νεολαίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα, προγράμματα που να συνδυάζουν διάφορες παραμέτρους του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση (YouthinAction)».

 

 

Official website