Εθελοντές σε κίνηση

Εθελοντές σε κίνηση

Σκοπός τους προγράμματος «Εθελοντές σε Κίνηση» (Volunteers in Movement) είναι η υποστήριξη συνεργασιών με περιφερειακούς ή τοπικούς δημόσιους φορείς ή άλλους ενδιαφερόμενους φορείς, ενεργούς στον τομέα της νεολαίας σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε να αναπτυχθούν μακροπρόθεσμα, προγράμματα που να συνδυάζουν διάφορες παραμέτρους του προγράμματος «Νεολαία σε Δράση (YouthinAction)».

Αποτελέσματα προγράμματος